LUNOS Slovensko na CONECO 2018
5. apríla 2018
Podtlakové vetranie - príklad použitia

Podtlakové vetranie ako systém vetrania zabezpečí prívod čerstvého vzduchu v obytných miestnostiach a odvod znečisteného vzduchu z funkčných miestností.

Podtlakové vetranie vo všeobecnosti odvádza vzduch z bytu alebo domu smerom von.

Podtlakové vetranie v porovnaní so systémami spätného získavania tepla odvádzajú o niečo viac vzduchu. Pri každom vetraní, nielen pri podtlakovom vetraní, vznikajú vo vnútornom prostredí drobné podtlaky prípadne pretlaky.

Pri správnom prevedení podtlakového vetrania sú tieto podtlaky ani citeľné a ani nemajú negatívny vplyv na prevádzku  budovy.

Z bezpečnostných dôvodov je nevyhnutné v niektorých prípadoch nainštalovať napr. tzv. (pod-) tlakové spínače. Tieto zariadenia sa starajú o to, aby neboli prekročené maximálne hraničné hodnoty podtlaku v budove (najčastejšie 4 alebo 8 Pa). Tým má byť zabránené vzniku nebezpečných situácií, napr. spätný tok spalín z komínov. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Vetranie a krby

Pri príliš veľkých podtlakoch tieto automaticky vypnú nainštalované podtlakové vetranie.

Bližšie informácie o potrebe tlakových spínačov alebo iných bezpečnostných opatrení získate u vášho projektanta alebo od vášho kominára alebo revízneho technika.

Podtlakové vetranie pre bytové priestory sa inštaluje najčastejšie ako vetrací systém vyvolaný potrebou podľa STN EN 15251 a slúži výlučne pre odvod vlhkosti a prívod čerstvého vzduchu pre užívateľov bytu alebo domu. Návrh vetrania pritom zohľadňuje splnenie minimálnych požiadaviek Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Prívod vzduchu pre horenie nie je súčasťou vetracieho systému

Pokiaľ sa zapne plynový kotol alebo kotol na biomasu a súčasne beží aj vetrací systém, nemal by sa za normálnych podmienok aktivovať tlakový spínač. Už aj z toho dôvodu, že tento by nemal byť umiestnený v priestoroch s plánovaným vetraním.

Ak sa tak stane, znamená to, že v budove je príliš veľký podtlak a niečo nie je v poriadku.

V takýchto prípadoch je potrebné otvoriť okno alebo pre proces horenia zabezpečiť  dostatok vzduchu alebo jednoducho zabezpečiť väčší prívod vzduchu.

Aj okenný spínací kontakt môže byť vhodným bezpečnostným systémom.

Odpoveď teda znie: Áno, podtlakový vetrací systém je možné použiť s krbom.

Túto skutočnosť zohľadňujeme pri technickom návrhu vetracieho systému

Bližšie informácie pre návrh podtlakového vetrania s krbom nájdete v tomto dokumente a v tejto tabuľke