Nevetrané priestory, Novinky, Orosené okná, Plesne v byte

Podtlakové vetranie spolu s krbom – je to možné?

Vo všeobecnosti podtlakové vetranie odvádza vzduch z bytu alebo domu smerom von.

Podtlakové vetranie v porovnaní so systémami spätného získavania tepla odvádza o niečo viac vzduchu. Pri každom vetraní, nielen pri podtlakovom, vznikajú vo vnútornom prostredí drobné podtlaky prípadne pretlaky.

Správne prevedené podtlakové vetranie je také, pri ktorom nie sú tieto podtlaky citeľné a nemajú negatívny vplyv na prevádzku  budovy.

Z bezpečnostných dôvodov je nevyhnutné v niektorých prípadoch nainštalovať napr. tzv. (pod-) tlakové spínače. Tieto zariadenia sa starajú o to, aby neboli prekročené maximálne hraničné hodnoty podtlaku v budove (najčastejšie 4 alebo 8 Pa). Tým má byť zabránené vzniku nebezpečných situácií, napr. spätný tok spalín z komínov. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Vetranie a krby

Pri príliš veľkých podtlakoch tieto automaticky vypnú nainštalované podtlakové vetranie.

Bližšie informácie o potrebe tlakových spínačov alebo iných bezpečnostných opatrení získate u vášho projektanta, vášho kominára alebo revízneho technika.

Podtlakové vetranie pre bytové priestory sa inštaluje najčastejšie ako vetrací systém vyvolaný potrebou podľa STN EN 15251 a slúži výlučne pre odvod vlhkosti a prívod čerstvého vzduchu pre užívateľov bytu alebo domu. Návrh vetrania pritom zohľadňuje splnenie minimálnych požiadaviek Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Prívod vzduchu pre horenie nie je súčasťou vetracieho systému

Pokiaľ sa zapne plynový kotol alebo kotol na biomasu a súčasne beží aj vetrací systém, nemal by sa za normálnych podmienok aktivovať tlakový spínač. Už aj z toho dôvodu, že tento by nemal byť umiestnený v priestoroch s plánovaným vetraním.

Ak sa tak stane, znamená to, že v budove je príliš veľký podtlak a niečo nie je v poriadku.

V takýchto prípadoch je potrebné otvoriť okno, pre proces horenia zabezpečiť dostatok vzduchu alebo jednoducho zabezpečiť väčší prívod vzduchu.

Aj okenný spínací kontakt môže byť vhodným bezpečnostným systémom.

Odpoveď teda znie: Áno, podtlakový vetrací systém je možné použiť s krbom.

Túto skutočnosť zohľadňujeme pri technickom návrhu vetracieho systému

Bližšie informácie pre návrh podtlakového vetrania s krbom nájdete v tomto dokumente a v tejto tabuľke

Related Posts